Podmínky ochrany osobních údajů

Prodávající je povinen nakládat s osobními údaji kupujících ve smyslu příslušných ustanovení Nařízení EU 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zároveň Prodávající prohlašuje, že má zavedenou vnitřní smernici dle Nařízení EU 2016/679, všechny oprávněné osoby byly o nakládání s osobními údaji poučeny.

Zaškrtnutím souhlasu s obchodními podmínkami uděluje kupující zároveň souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu Nařízení EU 2016/679.

 

VZOR  - INFORMACE A POUČENÍ OHLEDNĚ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

informace a poučení ohledně zpracování osobních údajů

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Pan/paní:          ________________________________________________________________

Společnost:      ________________________________________________________________

Trvale bytem/sídlem: ________________________________________________________________              

Telefon              ________________________________________________________________

Email:               ________________________________________________________________

 

Uděluje zaškrtnutím souhlasu se všeobecnými obchodními podmínkami Prodávajícího

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOULADU S NAŘÍŽENÍM EU 2016/679 (GDPR):

 

I. Definice pojmů

Pojmy uvedené v tomto článku tučně mají pro účely této listiny následující význam:

Prodávající je společnost M-CENTRUM a.s., IČ: 60743069, sídlem: Za drahou 4332/4, v obchodním rejstříku vedeném 1550, která je provozovatele pražírny kávy obchodní značky HENRI.

Subjektem údajů je osoba označená v záhlaví  objednávky, která poskytuje osobní údaje za účelem naplnění Smlouvy jako Kupující.

Smlouvou je objednávka uzavřená mezi Prodávajícím a Subjektem údajů coby Kupujícím

Pověřencem je ______________________, odpovědný vedoucí provozovny Pražírna kávy HENRI, adresa: Náves Svobody 17, Olomouc-Holice, e-mail: kava@henri.cz, který pro Dodavatele vykonává funkci pověřence pro ochranu osobních údajů;

GDPR je nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů;

Osobními údaji jsou údaje subjektu údajů uvedené v záhlaví této listiny, ve smlouvě, dále pak údaje sdělené správci po dobu platnosti smlouvy a v její souvislosti, jakož i podoba subjektu údajů získaná prostřednictvím kamerového systému v provozovně správce.

II. Správce osobních údajů

Správce spravuje osobní údaje subjektu údajů na základě smlouvy. Subjekt údajů bere na vědomí, že správce je oprávněn shromažďovat, uchovávat a jinak zpracovávat osobní údaje subjektu údajů pro dále stanovené účely a subjekt údajů je povinen správci potřebné osobní údaje pro naplnění účelu poskytnout.

III. Účel a právní základ zpracování osobních údajů

Osobní údaje subjektu údajů správce zpracovává pro účely splnění smlouvy, plnění zákonných povinností vyplývajících zejména ze zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, právních předpisů upravujících práva a povinnosti na ochranu spotřebitele, pro vedení účetní evidence, pro účely marketingu a pro účely naplnění Smlouvy.

Právními základy pro zpracování osobních údajů jsou:

 1. plnění povinností ze smlouvy (čl. 6 odst. 1. písm. b) GDPR),
 2. plnění právních povinností (čl. 6 odst. 1. písm. c) GDPR) vyplývajících ze zákonů č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, č. 563/1991 Sb., o účetnictví, č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a
 3. oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1. písm. f) GDPR), zejména ochrana majetku a přímý marketing.

IV. Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Příjemci osobních údajů mohou být v souladu s příslušnými právními předpisy zejména zaměstnanci Prodávajícího, orgány veřejné moci a třetí osoby, zajišťující pro Prodávajícího přepravní a účetní služby.

Zpracovatelé osobních údajů jsou osoby, které mohou pro správce na základě zpracovatelských smluv osobní údaje zpracovávat pro naplnění účelu zpracování dle článku III. této listiny. Zpracovatelé jsou vázáni stejnými povinnostmi jako správce.

V. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou správcem shromažďovány, uchovávány a jinak zpracovávány nejdéle po dobu jednoho roku od okamžiku úplného vypořádání všech práv a povinností mezi subjektem údajů a správcem plynoucích ze smlouvy (zpravidla od zániku smlouvy), popř. po dobu stanovenou zákonnými předpisy. Osobní údaje získané kamerovými systémy budou zpracovávány po dobu 14 dní od jejich pořízení.

VI. Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má v souvislosti se zpracováním osobních údajů tyto práva:

 1. právo na přístup k osobním údajům,
 2. právo na opravu osobních údajů,
 3. právo na výmaz osobních údajů,
 4. právo na omezení zpracování,
 5. právo vznést námitku proti zpracování,
 6. právo na přenositelnost údajů, a
 7. právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Svá práva může subjekt údajů uplatnit u Pověřence písemně na adrese jeho sídla uvedené ve čl. I. této listiny, popřípadě e-mailem na adrese: kava@henri.cz

VII. Právo na výmaz osobních údajů

Subjekt údajů má právo žádat, aby správce vymazal jeho osobní údaje. Jelikož však má subjekt údajů povinnost Prodávajícímu osobní údaje pro plnění zejména zákonných povinností poskytnout, vztahuje se právo výmazu toliko na osobní údaje, které Prodávající nepotřebuje pro naplnění účelu dle čl. III. této listiny.

VIII. Právo na omezení zpracování

Subjekt údajů má právo na omezení zpracování osobních údajů v případě, že:

 1. subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k ověření přesnosti osobních údajů,
 2. subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů, ale žádá o omezení jejich použití,
 3. Prodávající osobní údaje nepotřebuje, ale subjekt údajů je žádá pro určení, výkon anebo obhajobu právních nároků, nebo
 4. subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, a to do doby, než bude ověřeno, zda oprávněné důvody Prodávajícího převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Prodávající je povinen subjekt údajů předem informovat o zrušení omezení zpracování.

IX. Právo vznést námitku proti zpracování

Zpracovává-li Prodávající osobní údaje subjektu údajů pro účely oprávněného zájmu Prodávajícího nebo třetí osoby (čl. 6 odst. 1. písm. f) GDPR), popřípadě za účelem splnění úkolu ve veřejném zájmu, kterým je pověřen (čl. 6 odst. 1. písm. e) GDPR), je subjekt údajů oprávněn proti takovému zpracování vznést námitku. V případě vznesení námitky není Prodávající oprávněn pro uvedený účel ve zpracování pokračovat do doby, než prokáže, že jedná ze závažných oprávněných důvodů přesahujících práva, zájmy nebo svobody subjektu údajů, popřípadě jedná za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků. Vznese-li subjekt údajů námitku vůči zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

X. Právo na přenositelnost údajů

Subjekt údajů má právo žádat, aby správce subjektu údajů poskytl osobní údaje subjektu údajů, které spravuje, popřípadě aby tyto osobní údaje poskytl třetí osobě. Právo se týká pouze těch osobních údajů, které subjekt údajů správci poskytl.

XI. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu v případě, že se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů dochází k porušování právních předpisů ohledně ochrany osobních údajů, zejména pak GDPR. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Bližší informace jsou dostupné na webové stránce www.uoou.cz.

XII. Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje

Zpracování osobních údajů pro účel dle čl. III. této listiny je zákonným požadavkem. Neposkytnutí osobních údajů subjektem údajů může znamenat, že Prodávající nebude schopen dostát závazkům dle smlouvy.